Interclub de Jonzac

Gymnase municipal avenue chanzi, Jonzac